tono(a)

to send, command, ask for, request, demand, apply for

Mā koutou ngā pānui e tono atu ki ngā kaimahi.
You (3/+) will send the notices out to the workers.
- this is an example of the agent emphatic

Kua tonoa kētia atu ngā pānui e mātou.
The notices have already been sent out by us (3/+ exclusive).
- this is an example of a passive sentence

E tono ana ia kia haere ia ki te whakatā.
He is requesting to go for a break.
- this is an example of an active sentence


Footer