paru

dirty

Auē! Kātahi te kākahu paru!
Auē! How dirty the clothes are!

Ka horoi au i ngā kākahu paru.
I will wash the dirty clothes.
- this is an example of an active sentenceFooter