koutou

you three or more

Kia ora koutou!
Hello you (3+)!Footer