kākano

seed

Kai ai ngā manu i ngā kākano o tēnei rākau hua.
The birds eat the seeds of this fruit tree.
- this example uses "ai" for customary actionFooter