Wīwī

France / French

Kei te mōhio koe ki te kōrero Wīwī?
Do you know how to speak French?
- this example uses tone of voice to ask a questionFooter